Proizvodnja ratarskih kultura i žitarica prvih godina, bila je namjenjena za karitativnu pomoć potrebitima. Sa razvojem farme se ta proizvodnja sve više okreće osiguranju nužne hrane za stoku. Nakon prvotnih teškoća kod osiguranja dovoljnih površina zemljišta, Caritasu i Zemljoradničkoj zadruzi „Livač“ uspijeva 2006. Potpisati ugovor o koncesiji na zemljište. Dolaskom nove vlade u RS taj ugovor na 15. goidna se ponovo potpisuje u veljači 2007. Zbog večih potreba traženo je 300 ha, a uspjelo se dobiti 150 ha. Na tim površinama proizvode se žitarice, kukuruznu silažu, sijeno i stočni grašak.

Dok je farma u početku morala kupovati stočnu hranu ili skipo plaćati iznajmljeno zemljište od privatnika, ponekad i udaljeno od farme, nakon potpisivanja ugovora o koncesiji, Zadruzi je omogućeno da sama proizvede najveći dio potrebne stočne hrane. Farma ima vlastitu mješaono stočne hrane. Od okolnih poljoprivrednih proizvođača farma kupuje sijeno i višakove njihovih poljoprivrednih proizvoda, prije svega žitarica i kukuruza. Na ovaj način je još oko 40 obitelji vezano za Zadrugu.

Od mehanizacije Zadruga ima više traktora, od kojih je najjači traktor marke Valtar, poklonjen od Hrvatske vlade. Posjedujemo polovni John Deer silo kombajn za kukuruz, pick up za pripremu travne sijenaže, žitni kombajn, sistem za navodnjavanje sa tifonom.